Betalingsvoorwaarden

In veel gevallen vergoedt de verzekering het volledige bedrag van uw behandeling of een deel daarvan. Dit is afhankelijk van uw aanvullende polis. De Acupuncturist kan u een indicatie geven over wat u vergoed krijgt per behandeling. Voor meer informatie over de vergoeding van Acupunctuur in uw eigen situatie verwijzen we u graag naar uw zorgverzekeraar.

 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst die u bent aangegaan tussen u als patiënt en de Acupuncturist.

 

Betaling voor de therapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle, met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, komen ten laste van de patiënt.